Athos ry

Athos ry/rf on Helsingissä toimiva kaksikielinen, poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton yhdistys. Yhdistyksemme päämääränä on edistää hyvän vanhuuden arvoja, ikärajat ylittävää yhteisöllisyyttä ja ikääntyvien ihmisten monipuolisen, aktiivisen ja turvallisen elämänmuodon toteutumista. Keskeisenä toiminnan muotona on toteuttaa ja tukea yhteisöllisiä projekteja, jotka liittyvät ikääntyvien ihmisten asumiseen ja aktiiviseen elämään.

Sosiaalisia innovaatioita tarvitaan, jotta aiempaa useammat ikääntyvät ihmiset löytäisivät itselleen sopivia ratkaisuja yhteisöllisempään, turvallisempaan ja iloisempaan elämään. Athos ry/rf on osallistunut tähän työhön kehittelemällä uudenlaista yhteisöasumisen konseptia. Siinä korostuu sukupolvien välinen vuorovaikutus ja seniorien luovan ja tuottavan potentiaalin hyödyntäminen. Tältä pohjalta suunnittelemme senioreille ja lapsiperheille suunnattua ja myös alueen muita asukkaita palvelevaa yhteisöllistä asumis-, toiminta- ja palvelukorttelia rakenteilla olevaan Helsingin Kruunuvuorenrantaan.

Tarkoituksena on luoda kohtuuhintaisen ja ympäristöystävällisen asumisen ympäristö, joka:

  • tukee sukupolvien välisiä kontakteja
  • inspiroi seniori-ikäisiä luovaan toimintaan ja aktiiviseen osallistumiseen kulttuuri-, työ- ja yhteiskuntaelämään
  • edesauttaa asukkaiden keskinäisen avun verkostojen syntymistä ja kasvattaa lapsia yhteisvastuulliseen, kanssaihmisiään ja ympäristöään kunnioittavaan elämään
  • kannustaa asukkaita kehittämään yhteistoiminnallisia ja -vastuullisia ratkaisuja muun muassa lasten päivähoidon ja vanhusten hoivan järjestämiseen
  • toimii asukkaidensa terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävästi ja sitä kautta keventää julkisen sektorin taloudellista taakkaa
  • rikastuttaa koko Kruunuvuorenrannan aluetta tarjoamillaan kulttuuri- ja muilla palveluilla.

Valmis kortteli käsittäisi tämän hetkisten suunnitelmien mukaan noin 80-90 asuntoa kooltaan 35-125 brm2, asukkaiden yhteistiloja 700-800 brm2 sekä ulospäin vuokrattavia liiketiloja 600-700 brm2. Asuntojen ja muiden tilojen lopullinen kokonaismäärä riippuu saatavan tontin koosta ja rakennusoikeudesta. Noin 2/3 asunnoista suunnitellaan seniorien yhteisöasumiselle ja 1/3 lapsiperheille.

Kortteli on suunniteltu toteutettavaksi asukasvetoisena ryhmärakennuttamishankkeena yhteistyössä alan asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa. Asuntojen hallinta- ja rahoitusmallina tutkitaan ensisijaisesti osuuskunta- ja osaomistusmuotoja, mutta tarpeen mukaan tätä voidaan täydentää muilla asumismuodoilla. Kolme keskeistä kysymystä, joihin suunnittelussa haetaan vastausta ovat:

  • Millaista sosiaalista elämää halutaan kortteliin
  • Millaisilla fyysisillä ratkaisuilla luodaan sille hyvät edellytykset
  • Millaiset ekologiset ja taloudelliset reunaehdot suunnittelussa on huomioitava

Korttelin alustavia tilasuunnitelmia on esitelty tarkemmin osiossa Kruunuvuoren Musketööri