Kruunuvuoren musketööri

Athos ry/rf on yhteistyössä arkkitehti Pia Ilosen kanssa suunnitellut eri ikäryhmät yhdistävää ja myös alueen muita asukkaita palvelevaa yhteisöllistä asumis-, toiminta- ja palvelukorttelia rakenteilla olevaan Helsingin Kruunuvuorenrantaan. Korttelin alustavassa hankesuunnitelmassa sen toimintoja ja fyysisiä ratkaisuja on hahmoteltu seuraavasti:

athos ry kortteli ilman tekstia

Athos: Yhteisömuotoista asumista ikäluokalle 55+

Pienasuntoja ja niiden asukkaita palvelevia yhteistiloja. Pääosa huoneistoista olisi 1-2 huoneen asuntoja ilman omaa autopaikkaa. Yhtenä päämääränä niin tilojen kuin niissä tapahtuvan sosiaalisen elämän osalta on se, että asukkaat voisivat jatkaa asumista tutussa yhteisöllisessä ympäristössä myös voimien heiketessä. Tämän vuoksi tähän korttelinosaan suunnitellaan myös tiloja, jotka palvelevat hoivan ja kotisairaanhoidon järjestämisessä sitä tarvitseville asukkaille. Ideana on tarjota puitteet elämälle "yksilönä yhteisössä".

Porthos: Lapsiperheille soveltuvia asuntoja

Lapsiperheille soveltuvia huoneistoja ml. kortteliin suunniteltuun rivitalo/"townhouse" -rivistöön mahdollisesti sijoittuvia kaksikerroksisia perheasuntoja, kooltaan n. 70-100 m2.

Aramis: Korttelin asukkaiden yhteistiloja

Lähtökohtana asukkaiden yhteistilojen suunnittelussa on mahdollistaa luonteva, asukkaiden ja sukupolvien välinen kohtaaminen, yhteisöllisyyden ja keskinäisen avun verkostojen vahvistaminen sekä tilojen viihtyisyys, monipuolisuus ja laajuus mahdollistaen sen, että itse asunnot voisivat olla pinta-alaltaan tavanomaista pienempiä ja siten myös pieni- ja keskituloisten saatavilla. Esimerkiksi asuntokohtaiset saunat on pääsääntöisesti tarkoitus korvata yhteisillä talosaunoilla.

Korttelin tulevat asukkaat vastaavat yhdessä arkkitehdin ja myöhemmin palkattavan rakennuttajakonsultin kanssa tilojen ideoinnista ja suunnittelusta. Ensimmäisissä tapaamisissa ja alustavissa suunnitelmissa on tuotu esiin mm. seuraavanlaisia tarpeita, jotka jatkosuunnittelussa täsmentyvät ja joita arvioidaan tarkemmin sekä teknisen toteuttamiskelpoisuuden että kustannusten kannalta:

  • Monikäyttöinen kirjasto/ruokailu/juhlatila, jossa mahdollisesti erikseen lasten leikki- ja pelitila ja jossa talon seniorit ja pienemmät lapset voivat kohdata esim. koulun jälkeen yhteisten pelien ja/tai läksyjen teon avustamisen merkeissä. Myös vanhemmille lapsille/nuorille tila tarjoaa luontevan paikan kontaktiin erilaisia ammattiryhmiä ja elämäntarinoita edustavien talon aikuisten kanssa, joilta tarvittaessa voi saada tukea erilaisissa elämäntilanteissa, tulevaisuuden suunnittelussa ja esim. ammatinvalinnassa
  • Yhteiskeittiö
  • Asukkaiden vieraille muutamia maksullisia huoneita/huoneistoja, joita vapaina ollessaan voi vuokrata lyhytaikaiseen käyttöön myös ulkopuolisille
  • Kuntosali ja alakerran, myös liikuntarajoitteisille soveltuvan talosaunan yhteyteen tuleva kuntoutus-/virkistäytymisallas
  • Kattosauna ja siihen liittyvä oleskelutila
  • Erilliset pienemmät harrastetilat (esim. puutyöverstas, jooga, musiikki jne.)
  • Alakerroksen yhteistilat yhdistävä talvipuutarha, kattoterassit ja viheristutukset

D´Artagnan: Tiloja työlle, yrittämiselle ja alueen palvelutarjonnan rikastuttamiselle

Korttelin katutasoon ja kellarikerrokseen suunnitellaan liiketiloja sellaisille toiminnoille, joiden olemassaolo tukee korttelin asukkaita ja edistää myös sen ympäristön asukkaiden yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä. Näiden työ- ja yritystilojen vuokralaisina voisivat olla talon omat asukkaat, heidän muodostamat yhteisöt, esimerkiksi seniorien työosuuskunta ja ulkopuoliset yrittäjät. Näissä tiloissa voisi toimia esimerkiksi päiväkoti, kahvila, ravintola, ekokauppa, hoito- ja kotipalveluja tarjoava yritys jne.

Yhtenä mahdollisuutena on keskusteltu myös alueelle suunnitellun asukasrantasaunarivistön yhden osan avaamista kaikkia helsinkiläisiä ja myös kaupungissa vierailevia matkailijoita palvelevaksi yleiseksi saunaksi, jonka toimintaa Athos ry/rf voisi kahvilan ohella pyörittää. Lisäksi ajatuksena on esitetty yhteiskäyttöön tulevien autojen ja veneiden hankintaa ja/tai yhteistyötä vastaavia palveluja tarjoavien yritysten kanssa, jotka osaltaan vähentäisivät yksityisomistuksessa olevien autojen ja veneiden parkki-/laituripaikkatarvetta.

Fyysiset ratkaisut

Musketööri-kortteli pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan puurakentamisena. Rakennukset suunnitellaan siten, että ne energiatehokkuutensa ja muun ekologisuutensa osalta täyttävät kaikki voimassa olevat määräykset tai ylittävät ne, jos ratkaisut ovat teknistaloudellisesti perusteltavissa. Rakennukset pyritään sijoittamaan siten, että kortteliin muodostuu rauhallinen ja lapsiystävällinen sisäpiha. Sen lisäksi pidämme tärkeänä panostaa ympäristön esteettiseen laatuun ja vehreyteen sekä hyödyntää merellisen maiseman ominaisuuksia ihmistä terveyttävänä ja voimaannuttavana tekijänä.

Kortteli suunnitellaan täysin esteettömäksi siten, että sisäänkäynti on mahdollista sekä kadulta pohjakerroksesta että sisäpihalta 1. kerroksesta. Asuntojen ja yhteisten tilojen suunnittelussa otetaan huomioon niiden muunneltavuus. Liiketilat pyritään sijoittamaan mahdollisimman otollisiin paikkoihin myös alueen muiden asukkaiden käyttämien kulkuväylien kannalta.

Musketöörikorttelin hallinto

Kortteli on tarkoitus rakennuttaa pääosin osuuskunta- tai osaomistusasunnoiksi, mutta tarpeen mukaan tätä voidaan täydentää muilla asumismuodoilla. Tämä täsmentyy tulevissa rahoitusneuvotteluissa.

Asukasvalinnoissa yhtenä tärkeänä päämääränä olisi taata se, että yhteisössä on joka hetkellä riittävän laaja ikäjakautuma, mikä on edellytys keskinäisen avun toimivuudelle ja että asukkaiksi tulevat myös jakavat tämän tavoitteen. Helsinkiläisten kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden on tarkoitus heijastua yhteisön rakenteessa ja toiminnoissa.

Lapsiperheiden asukasvalinnoissa haluamme, mikäli lait ja muut säädökset sen julkisen tuen kohteissa mahdollistavat, antaa etusijan perheille joiden omaisia tai läheisiä asuu korttelin senioriyhteisössä. Ideana olisi näin helpottaa sukupolvien välisiä kontakteja, keskinäistä auttamista ja arjesta selviytymistä ja kulttuurin välittämistä isovanhempien sukupolvelta heidän lastenlastensa sukupolvelle.

Kustannusarvio ja alustava rahoitussuunnitelma

Kohteen alustava kustannusarvio ja tavoitehinta on määritelty ARA tuotannon vuokra- ja asumisoikeusasuntojen keskimääräisen hankintahinnan perusteella[1], joka vuosina 2012-2014 pääkaupunkiseudulla on ollut noin 3500 euroa/asm2. Tämän lisäksi on huomioitava ylimääräisten yhteistilojen kustannukset (n. 15-20% kokonaiskustannuksista) eli n. 500-700 euroa/asm2 sekä rakennuskustannusten yleinen kehitys tulevina vuosina. Hankkeen alustavaksi kustannusarvioksi kaikille tiloille (liiketilat mukaan lukien) vuoden 2015 hinnoilla on laskettu 20 - 25 miljoonaa euroa, jota hankkeen edetessä ja tarkemman kustannusarvion valmistuttua tarkennetaan ja tarvittaessa korjataan lopullisen tila- ja rahoitussuunnitelman sekä rakennusaikaisen valvonnan pohjaksi. Asukkaiden omarahoitusosuuden lisäksi, hankkeen rahoittamiseen on tarkoitus hakea:

  • ARA:n takauslainaa ja/tai ARA:n korkotukilainaa valtion täytetakauksella
  • Raha-automaattiyhdistyksen investointiavustusta senioriasuntoihin
  • Edellä mainittuja tukevaa lisärahoitusta, joka täsmentyy tulevissa rahoitusneuvotteluissa

[1] Ara.fi

Aikataulu

Hankkeen aikataulu riippuu Kruunuvuorenrannan yleisestä rakentumisaikataulusta sekä viime kädessä Helsingin kaupunginhallinnon suhtautumisesta hankkeelle soveltuvan tontin varausmahdollisuuteen Kruunuvuorenrannan alueelta. Keskusteluja kaupungin kanssa on tähän mennessä käyty ensisijaisesti Haakoninlahti 2:n alueella sijaitsevista tonteista.